Inleiding

Stichting ‘Stichting Justitia’, gevestigd aan de Paulus Potterstraat 18, 1071 DA te Amsterdam, en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34135049 (hierna: “Justitia”), organiseert elk jaar in mei – zo ook in 2019 –  een evenement in samenwerking met de Amsterdamse Orde van Advocaten. Elk jaar heeft het evenement een thema. Het thema luidt in 2019: “Fake News”. Uiteraard kan een privacy statement niet ontbreken. Iedere bezoeker moet immers worden gerustgesteld dat zijn of haar (of een combinatie van beide) persoonsgegevens niet op onoorbare wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Justitia gaat zorgvuldig om met de door u bij aanmelding of anderszins verstrekte persoonsgegevens, inbegrepen naam, adres en contactgegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), EU-Verordening 2016/679 en overige geldende privacywetgeving. Justitia is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement verstrekt Justitia u meer informatie over (i) de wijze waarop uw gegevens worden verzameld en verwerkt, (ii) voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld en verwerkt, en (iii) uw rechten ten aanzien van het voorgaande, wanneer u van onze diensten en website gebruik maakt.

Wijze gegevensverwerking

Justitia verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Functie;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Kantoorgegevens;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adressen.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Justitia met betrekking tot het afhandelen en voltooien van de registratie en facturatie van een deelnemer voor een evenement van Justitia, alsmede de accreditatie voor opleidingspunten die door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is vereist. Indien u uw gegevens niet verstrekt, dan kunt u geen gebruik maken van de diensten die worden aangeboden door Justitia, en althans is deelname aan een evenement van Justitia uitgesloten.

Daarnaast verwerkt Justitia:

 • Eventuele persoonsgegevens die u toestuurt in een e-mail en contactformulier;
 • Eventuele persoonsgegevens die zijn ontleend aan overige openbare bronnen, onder meer (zakelijke) sociale media platforms (Bijvoorbeeld: LinkedIn en Facebook).

Doeleinden gegevensverwerking

 Justitia gebruikt uw gegevens voor zover noodzakelijk voor:

 • Het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met u, waaronder:
  • Het afhandelen van een inschrijving (bestelling, betaling, facturatie en contact); en
  • Het beantwoorden van vragen en verzoeken over onze diensten.
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Justitia, waaronder:
  • Het onderhouden van contact met de bezoekers en partners van Justitia; en
  • Het verbeteren en beveiligen van de website.

Ontvangers van de gegevens

De door u verstrekte gegevens worden aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens worden doorgegeven aan de volgende derden:

 • Betaaldienstverleners Sisow B.V. en iDEAL;
 • Registratiebureau voor het registeren van deelnemers bij een evenement van Justitia;
 • Nederlandse Orde van Advocaten voor het accrediteren voor opleidingspunten als bedoeld in art. 3.10 van de Verordening op de Advocatuur (Voda);
 • Hostingproviders voor het onderhouden van de website van Justitia: stichtingjustitia.nl.

Bewaartermijn

Justitia bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Justitia houdt een termijn van maximaal 13 (dertien) maanden na het aflopen van het evenement waarvoor de gegevens zijn gebruikt aan, waarbij de gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd indien de deelnemer zich niet opnieuw inschrijft voor een evenement van Justitia.

Websites van derden 

Justitia is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacy beleid van derden die door middel van hyperlinks met de website van Justitia zijn verbonden. Justitia kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U kunt een verzoek indienen tot inzage in de gegevens die we van u verwerken;
 • U kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken, voor zover het recht op dataportabiliteit op u van toepassing is;
 • U kunt een verzoek indienen tot correctie, verwijdering of beperking van de gegevens die we van u verwerken;
 • U kunt verzet aantekenen of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van de bovenstaande rechten, of vragen heeft over dit privacy statement, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: [email protected] of per gewone post:

Stichting Justitia
Paulus Potterstraat 18
1071 DA  AMSTERDAM

Wij zullen op uw verzoek of vraag reageren in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u van mening bent dat het verwerken van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Justitia behoudt zich te allen tijde het recht om het privacy statement op ieder moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 21 februari 2019.

Website by Webroots