1.             Toepasselijkheid en definities

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de stichting ‘Stichting Justitia’ (hierna te noemen: “Justitia“) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Justitia georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “Bezoeker“).

1.2. Onder Evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: (muziek)-uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords. Hieronder is in ieder geval begrepen de evenementen die Justitia organiseert op 11 juni 2021 en 24 september 2021, onder meer bij de Rechtbank Amsterdam en het Sieraad te Amsterdam.

1.3. Onder Plaats wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke plaats waar het Evenement wordt gehouden evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het Evenement plaatsvindt.

1.4. Onder Toegangsbewijs wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het door Justitia of door haar ingeschakelde derde in het verkeer gebrachte toegangsbewijs dat recht geeft op toegang tot een door Justitia georganiseerd Evenement.

2.             Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1. De overeenkomst inzake het bezoeken van een Evenement tussen Justitia en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het Evenement bij Justitia bestelt, derhalve na het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier.

2.2. Het Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Justitia verstrekt document of een door of vanwege Justitia verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.3. Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Justitia behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door Justitia gestelde maximum te houden.

2.4. Het is de Bezoeker niet toegestaan het Toegangsbewijs voor een Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.

2.5. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op Toegangsbewijzen.

3.             Overige verplichtingen van de bezoeker

3.1. De Bezoeker is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering voorafgaand aan (voor zover Bezoeker zich op de Plaats van het Evenement bevindt) en tijdens het bezoek van het Evenement.

3.2. De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs. Indien de Bezoeker na het betreden van de Plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze Plaats verlaat, verliest het Toegangsbewijs zijn geldigheid.

3.3. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken en/of verdovende middelen mee te brengen naar de Plaats waar het Evenement plaatsvindt. Indien Justitia dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd.

3.4. De Bezoeker dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade aan de Plaats waar het Evenement wordt gehouden, alsook daar aanwezige zaken en/of personen, in de ruimste zin des woords.

3.5. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Justitia, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden.

3.6. Het is de Bezoeker op ieder Evenement van Justitia verboden binnen te roken (waaronder begrepen elektronische rookwaren). Eventueel aan Justitia opgelegde boetes in verband met overtreding van het rookverbod zullen verhaald worden op de Bezoeker die in overtreding is.

4.             Rechten van Justitia

4.1. Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Justitia gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te maken of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het Toegangsbewijs aan Justitia heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte Toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

4.2. Justitia behoudt zich het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de Plaats waar het Evenement plaatsvindt te verwijderen indien Justitia dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.

4.3. Enige schade in de zin van artikel 3.4 van deze algemene voorwaarden zal worden verhaald op de Bezoeker. De Bezoeker vrijwaart Justitia voor claims van derden voor enige door de Bezoeker toegebrachte schade zoals omschreven in artikel 3.4 van de algemene voorwaarden.

4.4. De artiesten die bij het Evenement optreden en Justitia zijn gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

5.             Aansprakelijkheid Justitia

5.1. Het betreden van de Plaats waar het Evenement plaatsvindt en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door de Bezoeker voor eigen risico, in die zin dat Justitia geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

5.2. Justitia is enkel aansprakelijk voor directe schade die de Bezoeker lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Justitia toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Justitia is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a) gevolgschade;

b) immateriële schade;

c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Justitia;

d) schade aan of verlies van zaken die een Bezoeker achterlaat in een garderobe.

6.             Persoonsgegevens

6.1. Justitia verwerkt persoonsgegevens van de Bezoekers conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via https://stichtingjustitia.nl/privacy-statement/.

7.             Slotbepalingen

7.1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Bezoeker en Justitia bestaat, alsmede iedere andere rechtsbetrekking tussen Justitia en de Bezoeker die daarvan het gevolg is, is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Justitia en de Bezoeker of enige overeenkomst of rechtsbetrekking die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Justitia is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

Website by Webroots